Основен ремонт на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на улици в община Ветово

Обявление

09.07.2015 17:09:00

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие

09.07.2015 17:10:00

Документация за участие в открита процедура

Технически спецификации

09.07.2015 17:14:00

Технически спецификации

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

12.01.2016 13:35:41

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка

Методика за оценка на офертите

09.07.2015 17:17:00

Методика за оценка на офертите

Образци

09.07.2015 17:05:00

Образци