Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Ветово

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на териотията на община Ветово по договор от 2016 година

Съобщения

18.04.2016 16:24:27

Обявление

29.01.2016 11:45:39

Договори и споразумения

12.05.2016 22:12:00

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения