„Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово по девет обособени позиции“.

ЛИНК към преписката в РОП на АОП.

Обявление в ОВ на ЕС

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово по обособени позиции, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора.
Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти
Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция № 3: Масла и мазнини
Обособена позиция № 4: Яйца
Обособена позиция № 5: Картофи, кореноплодни и варива
Обособена позиция № 6: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция № 7: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти
Видът и количеството хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация.

Обявление

08.05.2020 17:15:13

Обявление за възложена поръчка

08.05.2020 17:15:13

Обявление за възложена поръчка

Разяснения по документацията

19.05.2020 16:06:58

Публикувани са разяснения от 19.05.2020 г., от 04.06.2020 г. и от 09.06.2020 г.