Съобщение за отваряне на ценови предложения

СЪОБЩЕНИЕ

 Относно: обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово по девет обособени позиции", открита с Решение №241 от 04.05.2020 год. и публикувана в РОП на АОП  под 00645-2020-0002.

 На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищните столове, детската кухня и социалните заведения в община Ветово" с девет обособени позиции, съобщава, че на 03.07.2020 г. (петък) от 11:00 часа в административната сграда на Община Ветово на адрес гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2 (Заседателна зала, етаж 2) ще се състои отваряне на ценовите предложения на участниците.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Ралица Николова

/председател на комисията,

назначена със Заповед №347/ 15.06.2020 г.

на кмета на община Ветово/