Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Ветово

Обявена с Решение №41 от 08.02.2019 год. и публикувана в РОП на АОП под №00645-2019-0002

Обявление

08.02.2019 09:15:00

Обявления за възложена поръчка

20.06.2019 15:05:53

Обявления за възложена поръчка и обявления за изменение в срока на изпълнение