Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Ветово

Обявена с Решение №41 от 08.02.2019 год. и публикувана в РОП на АОП под №00645-2019-0002

Обявления за приключили договори

20.06.2019 15:05:53

Обявления за приключили договори