СЪОБЩЕНИЕ във връзка с документацията за участие в процедурата

Уведомяваме всички потенциални участници, че поради техническа грешка файлът "Документация за участие"(ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf) съдържа несъотносим/о към процедурата документ/съдържание, а именно:

В раздел IV "Проект на договор" НЕСЪОТНОСИМИ към процедурата са страници с номерация от 9 до 13, съдържащи несъотносим към процедурата проект на договор за строителство.

Валидни за Раздел "Проект на договор" от документацията за участие са само съдържащите се в раздела страници от 1 до 8, в рамките на които е представен относимият към процедурата проект на договор с предмет „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО“.

Заглавие Дата Файл
еЕЕДОП 2018-11-15 16:35:55 Изтеглете файл
Образци(в docx формат) за попълване - раздел II от документацията 2018-11-15 16:34:48 Изтеглете файл
Документация за участие 2018-11-15 16:17:31 Изтеглете файл