„Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на община Ветово, област Русе, по обособени позиции“

ЛИНК към преписката в РОП на АОП

ВАЖНО! НА 10.06.2020 Г. Е ПУБЛИКУВАНО РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, КАКТО И ИЗМЕНЕНАТА ЧАСТ 1 ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

На 15.06.2020 г. е публикувано Решение №354/15.06.2020 г. за прекратяване на възлагането на поръчката.

Обявление

03.06.2020 15:52:03

Решение за откриване

03.06.2020 15:50:53

Решение за откриване №328/03.06.2020