ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА (ОС)

Обявление за възложена поръчка

23.06.2020 15:15:01

Обявление за възложена поръчка

Обявление

03.11.2017 18:54:01

Решение за класиране на участниците

16.02.2018 21:04:48

Решение за класиране на участниците

Съобщение за отваряне на ценови предложения

12.02.2018 15:06:10

Съобщение за отваряне на ценови предложения