Съобщение за отваряне на ценови предложения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  На основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод" с две обособени позиции, съобщава, че на 05.05.2020 г. (вторник) от 16:00 часа в административната сграда на Община Ветово на адрес гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2(Заседателна зала, етаж 2) ще се състои отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 Председател на комисия: /п/