СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ДО:

„ДЖИ ТИ ЕР ГРУП“ ЕООД

 

СЪОБЩЕНИЕ:

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

 

Уважаеми дами и господа,

На дата 15.05.2020 г., Ви е изпратено Решение №267/15.05.2020 г. за определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ВОДОПРОВОД“ и уникален номер в РОП 00645-2020-0001, съдържаща следните две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – улица „Плиска“ и част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“; Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод – част от улица „Преслав“, с. Смирненски, община Ветово“.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2 т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна форма.

Към 10:00 часа на 20.05.2020 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решение №267/15.05.2020 г. Ви е надлежно връчено, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно 20.05.2020 г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.

 

С уважение,

Мехмед Мехмед

Кмет на Община Ветово

гр. Ветово

20.05.2020 г.