Сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци от населените места на територията на община Ветово

Връзка към преписката в АОП

*Документацията на обществената поръчка ще бъде/е добавена след публикуване на обявлението в Официалния вестник(ОВ) на ЕС.