Съобщение за отваряне на ценово предложение

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: обществена поръчка с предмет Сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци от населените места на територията на община Ветово“, обявена с Решение №451 от 05.10.2018 год. и публикувана в РОП на АОП под №00645-2018-0003.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

На основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/ Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения ще се състои на 17.12.2018 год.(понеделник), от 09:00 часа, в Община Ветово, гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2, Заседателната зала,  ет. 2.

 На заседанието имат право да присъстват всички участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение:

Ивелин Димитров -председател на комисията,

назначена със Заповед №490/13.11.2018 г.

 на Георги Георгиев-кмет на община Ветово