Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ Васил Левски - гр. Ветово, община Ветово

Съобщения

19.09.2016 16:15:00

Обявление

17.06.2016 17:02:00

Протоколи за разглеждане и оценка на представените оферти

14.09.2016 17:27:59

Протоколи за разглеждане и оценка на представените оферти в публично състезание на обществена поръчка с предмет "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в СОУ Васил Левски гр. Ветово"

Решение по чл. 112, ал. 3 от ЗОП

14.09.2016 17:33:00

Решение по чл. 112, ал. 3 от ЗОП

Решене за определяне на изпълнител на обществена поръчка

14.09.2016 17:33:00

Решене за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Документи по приключване

25.04.2017 09:16:16

Документи по приключване