ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 44, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП

Подготовката на документацията за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне, по реда на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Зимно поддържане на общински път RSE 1135 /III- 2001, Ветово-Глоджево/-Смирненски-граница общ. (Ветово-Русе) – Тетово / RSE 3147/ от с. Смирненски до разклона на с. Тетово“ се извърши от „СИП 2000“ ООД, с БУЛСТАТ: 117690418, по силата на сключен договор за услуга от дата: 02.12.2019 г.