„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улици в населени места на територията на Община Ветово през 2020 година по седем обособени позиции“

00645-2019-0004

Обявление

29.11.2018 22:47:08

Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция №2

11.12.2019 16:42:31

Решение №569/11.12.2019г. за прекратяване на процедурата по обособена позиция №2