Съобщение за удължаване на срока

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП се удължава срокът за приемане на оферти по обществена поръчка с предмет:

"Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня",

тъй като в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16:55 ч. на 25.06.2020 г. на адреса на Възложителя – гр. Ветово, ул. „Трети март №2, Център за административно обслужване(фронт-офис).

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 26.06.2020 г. от 14:30 ч. в Заседателата зала на втори етаж на новото крило на Община Ветово на адрес гр. Ветово, ул. „Трети март №2, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.