Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Доставка чрез закупуване на два броя нови автомобили за нуждите на Община Ветово

27.07.2017 16:40:42

Доставка чрез закупуване на два броя нови автомобили за нуждите на Община Ветово

Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово

23.11.2016 18:36:23

Основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Ветово

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Ветово

27.10.2016 15:29:59

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Ветово

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проект "Реконструкция и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения на град Сеново и село Писанец"

13.09.2016 18:55:00

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ГР. СЕНОВО И СЕЛО ПИСАНЕЦ, ОБЩИНА ВЕТОВО”